DOPRAVA ZADARMO NAD 35€

Máte otázku? Kontaktujte nás na info@vapebarmarket.com

Prosím prečítajte si ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky
SÚHLAS S PODMIENKAMI

Tieto Podmienky používania predstavujú právne záväznú dohodu uzavretú medzi vami, či už osobne alebo v mene právnickej osoby ("vy") a spoločnosťou VIP Trading s.r.o. (IČO 54360064) ("spoločnosť", "my", "nás" alebo "naše"), týkajúcu sa vášho prístupu a používania webovej stránky vapebarmarket.com, ako aj akejkoľvek inej mediálnej formy, mediálneho kanála, mobilnej webovej stránky alebo mobilnej aplikácie, ktorá s ňou súvisí, je s ňou prepojená alebo inak prepojená (ďalej spoločne len "stránka"). Sme registrovaní na Slovensku a máme sídlo na adrese Nová Vieska 243, Nová Vieska 943 41. Naše identifikačné číslo pre IČDPH je SK2121648144. Súhlasíte s tým, že prístupom na Stránku ste si prečítali všetky tieto Podmienky používania, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, POTOM MÁTE VÝSLOVNE PRÁVNE ZAKÁZANÉ POUŽÍVAŤ TÚTO STRÁNKU TÝMPÁDOM JU MUSÍTE OKAMŽITE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ.

Dodatočné podmienky alebo dokumenty, ktoré môžu byť na stránke z času na čas zverejnené, sú týmto výslovne zahrnuté do týchto podmienok prostredníctvom odkazu. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia, z času na čas vykonať zmeny alebo úpravy týchto podmienok používania. Na všetky zmeny vás upozorníme aktualizáciou dátumu "Posledná aktualizácia" týchto Podmienok používania a vy sa vzdávate práva na konkrétne oznámenie každej takejto zmeny. Uistite sa, že pri každom použití našej stránky skontrolujete príslušné Podmienky, aby ste pochopili, ktoré Podmienky sa na ňu vzťahujú. Zmeny v akýchkoľvek revidovaných Podmienkach používania sa na vás budú vzťahovať a bude sa mať za to, že ste sa s nimi oboznámili a že ste ich prijali, ak budete pokračovať v používaní Webovej lokality po dátume zverejnenia takýchto revidovaných Podmienok používania.

Informácie poskytnuté na Stránke nie sú určené na distribúciu alebo použitie akoukoľvek osobou alebo subjektom v akejkoľvek jurisdikcii alebo krajine, kde by takáto distribúcia alebo použitie bolo v rozpore so zákonom alebo predpismi, alebo ktoré by nás v rámci takejto jurisdikcie alebo krajiny vystavili akejkoľvek registračnej povinnosti. Preto osoby, ktoré sa rozhodnú pristupovať na Stránku z iných miest, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú výlučne zodpovedné za dodržiavanie miestnych zákonov, ak a v akom rozsahu sa miestne zákony uplatňujú.

Stránka je určená pre používateľov, ktorí dovŕšili vek 18 rokov. Osobám mladším ako 18 rokov nie je povolené používať Stránku ani sa na ňu registrovať.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Ak nie je uvedené inak, Stránka je naším majetkom a všetok zdrojový kód, databázy, funkcie, softvér, dizajn webovej stránky, audio, video, text, fotografie a grafika na Stránke (spoločne ďalej len "Obsah") a ochranné známky, servisné značky a logá, ktoré sú v nej obsiahnuté (ďalej len "Značky"), sú v našom vlastníctve alebo pod našou kontrolou alebo na ne máme licenciu a sú chránené autorským právom a zákonmi o ochranných známkach a rôznymi inými právami duševného vlastníctva a zákonmi o nekalej súťaži USA, medzinárodnými zákonmi o autorských právach a medzinárodnými dohovormi. Obsah a značky sú na stránke poskytované "TAK, AKO SÚ", len pre vašu informáciu a osobné použitie. S výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach používania sa žiadna časť Webovej lokality a žiadny Obsah ani Značky nesmú kopírovať, reprodukovať, agregovať, opätovne publikovať, nahrávať, zverejňovať, verejne zobrazovať, kódovať, prekladať, prenášať, distribuovať, predávať, licencovať ani inak využívať na akékoľvek komerčné účely bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu.

Za predpokladu, že ste oprávnení používať Webovú lokalitu, je vám udelená obmedzená licencia na prístup a používanie Webovej lokality a na stiahnutie alebo vytlačenie kópie akejkoľvek časti obsahu, ku ktorej ste riadne získali prístup, výlučne na vaše osobné, nekomerčné použitie. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré vám neboli výslovne udelené v súvislosti so stránkou, obsahom a značkami.

PREHLÁSENIA POUŽÍVATEĽA

Používaním stránky vyhlasujete a zaručujete, že: (1) všetky registračné informácie, ktoré poskytnete, budú pravdivé, presné, aktuálne a úplné; (2) budete udržiavať presnosť týchto informácií a v prípade potreby budete tieto registračné informácie bezodkladne aktualizovať; (3) máte právnu spôsobilosť a súhlasíte s dodržiavaním týchto Podmienok používania; (4) v jurisdikcii, v ktorej máte bydlisko, nie ste neplnoletý; (5) nebudete pristupovať na Webovú lokalitu automatizovanými alebo neľudskými prostriedkami, či už prostredníctvom bota, skriptu alebo inak; (6) nebudete používať Webovú lokalitu na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely; a (7) vaše používanie Webovej lokality nebude porušovať žiadny platný zákon alebo predpis.

Ak poskytnete akékoľvek nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné informácie, máme právo pozastaviť alebo zrušiť váš účet a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce používanie lokality (alebo jej časti).

REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Môže sa od vás vyžadovať, aby ste sa na stránke zaregistrovali. Súhlasíte s tým, že svoje heslo budete uchovávať v tajnosti a budete zodpovední za všetky prípady používania svojho účtu a hesla. Vyhradzujeme si právo odstrániť, obnoviť alebo zmeniť vami zvolené používateľské meno, ak podľa vlastného uváženia zistíme, že takéto používateľské meno je nevhodné, obscénne alebo inak nevhodné.

PRODUKTY

Vynakladáme maximálne úsilie na čo najpresnejšie zobrazenie farieb, funkcií, špecifikácií a podrobností o produktoch, ktoré sú k dispozícii na stránke. Nezaručujeme však, že farby, vlastnosti, špecifikácie a podrobnosti výrobkov budú presné, úplné, spoľahlivé, aktuálne alebo bez iných chýb, a váš elektronický displej nemusí presne odrážať skutočné farby a podrobnosti výrobkov. Dostupnosť všetkých výrobkov závisí od ich dostupnosti a nemôžeme zaručiť, že položky budú na sklade. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu prestať vyrábať akékoľvek výrobky. Ceny všetkých výrobkov sa môžu zmeniť.

NÁKUPY A PLATBY

Súhlasíte s poskytnutím aktuálnych, úplných a presných informácií o nákupe a účte pri všetkých nákupoch uskutočnených prostredníctvom lokality. K cene nákupov bude pripočítaná daň z predaja, ak to budeme považovať za potrebné. Ceny môžeme kedykoľvek zmeniť. Všetky platby sa uskutočňujú v eurách (EUR).

Súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky poplatky za nákupy v aktuálne platných cenách a všetky príslušné poplatky za dopravu, a oprávňujete nás, aby sme pri zadávaní objednávky účtovali všetky tieto sumy vami zvolenému poskytovateľovi platobných služieb. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby alebo omyly v cenách, a to aj v prípade, že sme už požadovali alebo prijali platbu.

Kupujúci môže za tovar zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. Dobierkou pri prevzatí tovaru
- Za dobierku sa účtuje príplatok, ktorý sa v jednotlivých krajinách líši, overte si ho pri objednávke

2. Platba prevodom na náš bankový účet na Slovensku

3. Online platba kreditnou kartou prostredníctvom služby Global Payments Europe
- Možno použiť kreditné karty MasterCard, Visa, Maestro, Apple Pay, Google Pay

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku zadanú prostredníctvom tejto stránky. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpených produktov na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané tým istým zákazníckym účtom alebo v rámci toho istého zákazníckeho účtu, toho istého spôsobu platby a/alebo objednávky, ktoré používajú tú istú fakturačnú alebo dodávaciu adresu. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré sa podľa nášho vlastného uváženia javia ako objednávky zadané obchodníkmi, predajcami alebo distribútormi.

DOPRAVA & ZÁRUČNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ VRÁTENIA TOVARU

DOPRAVA:

Uistite sa, že ste uviedli presnú a správnu dodaciu adresu. Uistite sa tiež, že vami uvedené telefónne číslo je správne.

Nezodpovedáme za neúspešné doručenie alebo stratu zásielky z dôvodu nesprávnej doručovacej adresy. Ak sa zásielku nepodarilo doručiť a bola nám vrátená z dôvodu nesprávnej dodacej adresy, kupujúci má nárok na vrátenie ceny výrobku bez nákladov na dopravu. Ak si kupujúci želá opätovné zaslanie objednávky na inú adresu, je potrebné opätovne uhradiť náklady na dopravu!

Ak zanecháte doručovateľovi odkaz, aby váš balík nechal pred dverami alebo na inom nezabezpečenom mieste, nemôžeme prevziať zodpovednosť za stratené alebo nedoručené balíky! Pokúste sa, prosím, dohodnúť na osobnom doručení alebo požiadajte spoločnosť, aby váš balík nechala na Packstation alebo v obchode v blízkosti. Ak je váš balík uvedený ako doručený, ale vy ste ho nedostali, kontaktujte, prosím, prepravnú spoločnosť a čo najskôr podajte sťažnosť.

Ak váš balík príde poškodený, odmietnite ho prevziať a požiadajte kuriéra o spísanie reklamačného protokolu. To nám pomôže vymôcť od doručovateľskej spoločnosti hodnotu stratených výrobkov a vrátiť vám peniaze.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ VRÁTENIA TOVARU

Žiadame, aby bol každý jednorazový výrobok pri prevzatí balíka otestovaný.

Niektoré výrobky nie sú trvanlivým spotrebným tovarom (elektronická cigareta Elf Bar), čo znamená, že majú obmedzenú životnosť. Nároky na záruku je potrebné uplatniť e-mailom. Chybný výrobok môžete nahlásiť len v čase a na mieste doručenia, alebo v prípade doručenia kuriérom nám môžete reklamáciu zaslať do 48 hodín od prevzatia tovaru. Jednorazové výrobky sú výrobky na jedno použitie, tieto nie je možné opraviť ani skontrolovať ich použitie. Preto môžeme na tieto výrobky poskytnúť prevádzkovú záruku len 48 hodín po prevzatí zásielky. V tomto prípade možno záruku uplatniť len vyššie uvedeným spôsobom. V prípade reklamácie si zákazník môže vybrať z nasledujúcich dvoch možností. V prvej možnosti nám môžete chybný výrobok zaslať späť a po jeho prijatí bude vykonaná kontrola. Ak je výrobok chybný, zašleme vám bezplatne nový, pokiaľ je na sklade. Pri druhej možnosti nám výrobok nemusíte posielať späť, ale budete nám musieť poslať video, na ktorom bude vidieť problém s výrobkom. Ak je výrobok chybný, pošleme vám poukaz v hodnote výrobku, ktorý môžete použiť pri ďalšej objednávke. Množstvo pukov uvedené v popise výrobku je približný odhad. Intenzita sania sa môže u jednotlivých osôb líšiť. Podľa popisu výrobku zodpovedá jedno nadýchnutie 0,3-0,45 sekundy sania. Preto neprijímame žiadne reklamácie týkajúce sa kapacity výrobku. Batéria spotrebuje počas používania viac energie, keď je teplota nižšia ako 15 stupňov Celzia, a preto by sa mala považovať za faktor ovplyvňujúci kapacitu výrobku. Ak spodná kontrolka LED bliká, je to jasný signál, že batéria je prirodzene vybitá. Z tohto dôvodu neprijímame reklamácie týkajúce sa blikania kontrolky LED. Chybná elektronická cigareta bude vymenená v závislosti od skladových zásob. Ak daná elektronická cigareta nie je na sklade, kúpnu cenu je možné použiť ako poukážku. Náklady na spätnú prepravu idú na ťarchu zákazníka a je možné ich vždy zaslať poštou v originálnom balení. Za stratu balíka zodpovedá odosielateľ. Reklamácia bude vystavená do 15 (pätnástich) pracovných dní od podania reklamácie a vrátenia výrobku. Vyššie uvedené práva je možné uplatniť len v prípade neúspešnej dodávky, nie v prípade chyby spôsobenej spotrebiteľom!

Vyššie uvedená záruka sa vzťahuje len na výrobok a nevzťahuje sa na škody spôsobené výrobkom alebo inými predmetmi. Poškodená elektronická cigareta bude čo najskôr vymenená. Ak výrobok nie je na sklade, kúpnu cenu je možné použiť ako poukážku v našom obchode.

Ak chcete vrátiť objednávku alebo niektoré výrobky, máte na to 14 dní. Náklady na vrátenie musí znášať kupujúci. Neotvorené výrobky Elf Bar môžeme prijať späť len z hygienických dôvodov.

POLITIKA OVEROVANIA VEKU PRI DODÁVKE VÝROBKOV

Doručovateľská spoločnosť si môže počas procesu doručovania aj vopred vyžiadať dokumenty, aby sa uistila, že ste plnoletí a oprávnení na nákup našich produktov. Je to základný postup zameraný na overenie, či sa náš tovar predáva zodpovedne a v súlade so zákonmi o obmedzení veku.

SPRÁVA STRÁNOK

Vyhradzujeme si právo, nie však povinnosť: (1) monitorovať stránku, či nedochádza k porušovaniu týchto podmienok používania; (2) podniknúť príslušné právne kroky proti každému, kto podľa nášho uváženia porušuje zákon alebo tieto podmienky používania, vrátane, ale bez obmedzenia, nahlásenia takéhoto používateľa orgánom činným v trestnom konaní; (3) podľa nášho uváženia a bez obmedzenia odmietnuť, obmedziť prístup, obmedziť dostupnosť alebo deaktivovať (v technologicky možnom rozsahu) akýkoľvek váš príspevok alebo jeho časť; (4) podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia, upozornenia alebo zodpovednosti odstrániť zo stránky alebo inak znefunkčniť všetky súbory a obsah, ktoré sú nadmerne veľké alebo akýmkoľvek spôsobom zaťažujú naše systémy; a (5) inak spravovať stránku spôsobom určeným na ochranu našich práv a majetku a na uľahčenie riadneho fungovania stránky a ponuky na trhu.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záleží nám na ochrane osobných údajov a bezpečnosti. Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov: https://vapebarmarket.sk/shop_help.php?tab=privacy_policy. Používaním lokality alebo ponúk na trhu súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto podmienok používania. Upozorňujeme, že Webové stránky a Ponuky na trhovisku sú umiestnené na Slovensku. Ak na Stránku alebo Ponuky na trhovisku pristupujete z akéhokoľvek iného regiónu sveta, kde platia zákony alebo iné požiadavky upravujúce zhromažďovanie, používanie alebo zverejňovanie osobných údajov, ktoré sa líšia od platných zákonov na Slovensku, potom svojím ďalším používaním Stránky prenášate svoje údaje na Slovensko a výslovne súhlasíte s ich prenosom a spracovaním na Slovensku.

TERMÍN A UKONČENIE PLATNOSTI

Tieto Podmienky používania zostávajú v plnej platnosti a účinnosti, kým používate Stránku. BEZ OBMEDZENIA AKÉHOKOĽVEK INÉHO USTANOVENIA TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA SI VYHRADZUJEME PRÁVO PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA ALEBO ZODPOVEDNOSTI ODOPRIEŤ PRÍSTUP NA STRÁNKU A PONUKY TRHOVISKA A ICH POUŽÍVANIE (VRÁTANE BLOKOVANIA URČITÝCH IP ADRIES) AKEJKOĽVEK OSOBE Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU ALEBO BEZ DÔVODU, OKREM INÉHO AJ Z DÔVODU PORUŠENIA AKÉHOKOĽVEK VYHLÁSENIA, ZÁRUKY ALEBO DOHODY OBSIAHNUTEJ V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽÍVANIA ALEBO AKÉHOKOĽVEK PLATNÉHO ZÁKONA ALEBO NARIADENIA. PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA MÔŽEME KEDYKOĽVEK A BEZ UPOZORNENIA UKONČIŤ VAŠE POUŽÍVANIE ALEBO ÚČASŤ NA STRÁNKE A PONUKÁCH TRHOVISKA ALEBO VYMAZAŤ VÁŠ ÚČET A AKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ STE ZVEREJNILI.

Ak z akéhokoľvek dôvodu zrušíme alebo pozastavíme vaše konto, máte zakázané registrovať sa a vytvárať nové konto pod svojím menom, falošným alebo požičaným menom alebo menom akejkoľvek tretej strany, a to aj v prípade, že môžete konať v mene tretej strany. Okrem zrušenia alebo pozastavenia vášho účtu si vyhradzujeme právo podniknúť príslušné právne kroky vrátane, ale bez obmedzenia, uplatnenia občianskoprávnych, trestnoprávnych a súdnych opatrení.

ÚPRAVY A PRERUŠENIA

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť, upraviť alebo odstrániť obsah stránky podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Nemáme však žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našich stránkach. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek upraviť alebo prerušiť všetky ponuky na trhovisku alebo ich časť bez predchádzajúceho upozornenia. Nenesieme zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie prevádzky Webovej lokality alebo Ponuky Marketplace.

Nemôžeme zaručiť, že Stránka a Ponuky na trhovisku budú vždy k dispozícii. Môžu sa vyskytnúť hardvérové, softvérové alebo iné problémy alebo potreba vykonať údržbu súvisiacu so stránkou, čo môže mať za následok prerušenia, oneskorenia alebo chyby. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť, revidovať, aktualizovať, pozastaviť, prerušiť alebo inak upraviť Webovú lokalitu alebo Ponuky Marketplace bez toho, aby sme vás o tom informovali. Súhlasíte s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, škody alebo nepríjemnosti spôsobené nemožnosťou prístupu alebo používania Webovej lokality alebo Ponuky Marketplace počas akéhokoľvek výpadku alebo prerušenia prevádzky Webovej lokality alebo Ponuky Marketplace. Žiadne ustanovenie týchto Podmienok používania sa nebude vykladať tak, že nás zaväzuje udržiavať a podporovať Webovú lokalitu alebo Ponuky Marketplace alebo poskytovať akékoľvek opravy, aktualizácie alebo vydania v súvislosti s nimi.

ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú podľa slovenského práva a použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je výslovne vylúčené. Ak je vaše obvyklé bydlisko v EÚ a ste spotrebiteľ, máte navyše ochranu, ktorú vám poskytujú záväzné ustanovenia právnych predpisov v krajine vášho bydliska. VIP Trading s.r.o. aj vy súhlasíte s tým, že sa podriaďujete nevýlučnej právomoci súdov v Štúrove, čo znamená, že môžete podať návrh na ochranu svojich práv na ochranu spotrebiteľa v súvislosti s týmito Podmienkami používania na Slovensku alebo v krajine EÚ, v ktorej máte bydlisko.

OPRAVY

Na stránke sa môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať ponúk na trhu vrátane opisov, cien, dostupnosti a rôznych iných informácií. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie na stránke bez predchádzajúceho upozornenia.

VYHLÁSENIE

STRÁNKA JE POSKYTOVANÁ V STAVE, V AKOM JE, A V STAVE, V AKOM JE K DISPOZÍCII. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SLUŽBY STRÁNKY BUDETE POUŽÍVAŤ NA VLASTNÉ RIZIKO. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA ZRIEKAME VŠETKÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH, V SÚVISLOSTI SO STRÁNKOU A JEJ POUŽÍVANÍM, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY ANI VYHLÁSENIA O PRESNOSTI ALEBO ÚPLNOSTI OBSAHU STRÁNKY ALEBO OBSAHU AKÝCHKOĽVEK WEBOVÝCH STRÁNOK, NA KTORÉ SA ODKAZUJE NA TEJTO STRÁNKE, A NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK (1) CHYBY, OMYLY ALEBO NEPRESNOSTI OBSAHU A MATERIÁLOV, (2) ZRANENIA OSÔB ALEBO ŠKODY NA MAJETKU AKEJKOĽVEK POVAHY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z VÁŠHO PRÍSTUPU NA STRÁNKU A JEJ POUŽÍVANIA, (3) AKÝKOĽVEK NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP K NAŠIM ZABEZPEČENÝM SERVEROM A/ALEBO AKÝMKOĽVEK A VŠETKÝM OSOBNÝM ÚDAJOM A/ALEBO FINANČNÝM INFORMÁCIÁM, KTORÉ SÚ NA NICH ULOŽENÉ, ALEBO ICH POUŽÍVANIE, (4) AKÉKOĽVEK PRERUŠENIE ALEBO ZASTAVENIE PRENOSU NA STRÁNKU ALEBO ZO STRÁNKY, (5) AKÉKOĽVEK CHYBY, VÍRUSY, TRÓJSKE KONE A PODOBNE, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRENESENÉ NA STRÁNKU ALEBO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A/ALEBO (6) AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO OPOMENUTIA V AKOMKOĽVEK OBSAHU A MATERIÁLOCH ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO ŠKODU AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNUTÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ZVEREJNENÉHO, PRENÁŠANÉHO ALEBO INAK SPRÍSTUPNENÉHO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY. NEZARUČUJEME, NESCHVAĽUJEME, NEGARANTUJEME ANI NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNY PRODUKT ALEBO SLUŽBU, KTORÉ INZERUJE ALEBO PONÚKA TRETIA STRANA PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY, AKEJKOĽVEK HYPERTEXTOVEJ WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO AKEJKOĽVEK WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO MOBILNEJ APLIKÁCIE, KTORÁ JE UVEDENÁ V AKOMKOĽVEK BANNERI ALEBO INEJ REKLAME, A NEBUDEME STRANOU ANI NIJAKO NEZODPOVEDÁME ZA MONITOROVANIE ŽIADNEJ TRANSAKCIE MEDZI VAMI A AKÝMIKOĽVEK POSKYTOVATEĽMI PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB TRETEJ STRANY. ROVNAKO AKO PRI NÁKUPE PRODUKTU ALEBO SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM AKÉHOKOĽVEK MÉDIA ALEBO V AKOMKOĽVEK PROSTREDÍ BY STE MALI POUŽÍVAŤ SVOJ NAJLEPŠÍ ÚSUDOK A V PRÍPADE POTREBY POSTUPOVAŤ OPATRNE.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDEME MY ANI NAŠI RIADITELIA, ZAMESTNANCI ALEBO ZÁSTUPCOVIA NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE, NÁHODNÉ, OSOBITNÉ ALEBO TRESTNÉ ŠKODY VRÁTANE UŠLÉHO ZISKU, UŠLÉHO PRÍJMU, STRATY ÚDAJOV ALEBO INÝCH ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH Z VÁŠHO POUŽÍVANIA STRÁNKY, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SME BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD.

ÚDAJE POUŽÍVATEĽA

Budeme uchovávať určité údaje, ktoré prenesiete na stránku, na účely riadenia výkonu stránky, ako aj údaje týkajúce sa vášho používania stránky. Hoci vykonávame pravidelné rutinné zálohovanie údajov, za všetky údaje, ktoré prenášate alebo ktoré súvisia s akoukoľvek činnosťou, ktorú ste vykonali pomocou Webovej lokality, nesiete výhradnú zodpovednosť vy. Súhlasíte s tým, že voči vám nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie takýchto údajov, a týmto sa vzdávate akéhokoľvek práva na žalobu voči nám vyplývajúceho z takejto straty alebo poškodenia takýchto údajov.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA, TRANSAKCIE A PODPISY

Návšteva stránky, odosielanie e-mailov a vypĺňanie online formulárov predstavuje elektronickú komunikáciu. Súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám poskytujeme elektronicky, prostredníctvom e-mailu a na Stránke, spĺňa všetky zákonné požiadavky na písomnú formu takejto komunikácie. TÝMTO SÚHLASÍTE S POUŽÍVANÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISOV, ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A INÝCH ZÁZNAMOV A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVANÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMOV O TRANSAKCIÁCH, KTORÉ SME INICIOVALI ALEBO DOKONČILI MY ALEBO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY. Týmto sa vzdávate akýchkoľvek práv alebo požiadaviek vyplývajúcich zo zákonov, nariadení, predpisov, vyhlášok alebo iných právnych predpisov v akejkoľvek jurisdikcii, ktoré vyžadujú originálny podpis alebo doručenie alebo uchovávanie neelektronických záznamov, alebo platieb alebo poskytovania úverov inými ako elektronickými prostriedkami.

RÔZNE

Tieto Podmienky používania a všetky zásady alebo prevádzkové pravidlá, ktoré sme zverejnili na Webovej lokalite alebo v súvislosti s Webovou lokalitou, predstavujú úplnú dohodu a dojednanie medzi vami a nami. Ak neuplatníme alebo nevymôžeme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok používania, nebude to znamenať vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Tieto Podmienky používania platia v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Kedykoľvek môžeme postúpiť akékoľvek alebo všetky naše práva a povinnosti na iné osoby. Nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu, škodu, oneskorenie alebo nečinnosť spôsobenú príčinou, ktorú nemôžeme ovplyvniť. Ak sa niektoré ustanovenie alebo časť ustanovenia týchto Podmienok používania označí za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, toto ustanovenie alebo jeho časť sa považuje za oddeliteľné od týchto Podmienok používania a nemá vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení. Medzi vami a nami nevzniká žiadny spoločný podnik, partnerstvo, pracovnoprávny vzťah ani vzťah zastúpenia v dôsledku týchto Podmienok používania alebo používania Webových stránok. Súhlasíte s tým, že tieto Podmienky používania sa nebudú vykladať v náš neprospech z dôvodu ich vypracovania. Týmto sa vzdávate akejkoľvek obrany, ktorú by ste mohli mať na základe elektronickej formy týchto Podmienok používania a absencie podpisu zmluvných strán pri uzatváraní týchto Podmienok používania.

 

Riešenie sporov

Subjektom mimosúdneho konania vo veciach sporov, resp. subjektom na prijímanie podnetov spotrebiteľov je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť online. Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27 je zároveň orgánom dozoru nad činnosťou našej spoločnosti.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak chcete vyriešiť sťažnosť týkajúcu sa Webovej lokality alebo získať ďalšie informácie týkajúce sa používania Webovej lokality, kontaktujte nás na adrese:

 

VIP Trading s.r.o.

Nová Vieska 243

Nová Vieska 943 41

Slovensko

info@vapebarmarket.com

Informácie o správe údajov
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní údajov

Prevádzkovatelia internetového obchodu elfbarmarket.sk sú odhodlaní chrániť osobné údaje zákazníkov. Internetový obchod spracováva osobné údaje návštevníkov dôverne, a prijíma všetky bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručujú bezpečnosť údajov. Údaje sa používajú výlučne na účely nákupu a doručenia balíkov. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Jeho zásady pri spracúvaní údajov sú v súlade s existujúcimi právnymi predpismi o ochrane údajov, najmä s:

 

Zákon LXIII z roku 1992 o ochrane osobných údajov a o prístupe k údajom vo všeobecnom záujme
Zákon VI z roku 1998 o ochrane fyzických osôb pri automatizovanom spracovaní osobných údajov
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.
Zákon CVIII z roku 2001 o určitých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti
Zákon CXIX z roku 1995 o správe údajov obsahujúce mená a adresy bydliska s cieľom výskumu a priameho získavania obchodu
Koncepcia ochrany súkromia internetového obchodu elfbarvape.hu je založená na informovanom dobrovoľnom súhlase, a snaží sa ho implementovať vo všetkých fázach používania služby. Poskytovateľ služieb nie je oprávnený spracúvať údaje, a preto sa nepovažuje za spracovateľa údajov.

Počas prehliadania internetového obchodu sa technické informácie zaznamenávajú na štatistické účely. (Adresa IP, trvanie návštevy atď.). Prevádzkovateľ poskytne tieto údaje orgánom len v právne odôvodnených a podložených prípadoch. Údaje poskytnuté pri prihlásení sa na odber noviniek internetového obchodu Prevádzkovateľ považuje za dôverné, možnosť odhlásenia sa poskytuje v dolnej časti každej zaslanej novinky a môže byť vyžiadaná z ktoréhokoľvek uvedených kontaktných údajov. O vymazanie vašich údajov môžete požiadať kedykoľvek. Prosím, kontaktujte nás e-mailom. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú Všeobecné obchodné podmienky, sa Občiansky zákonník riadi článkom Nariadenie vlády 17/1999 (II. 5.) (II. 5.) o zmluvách uzavretých medzi neprítomnými, a vykonávame v súlade s Nariadením vlády CVIII o službách elektronického obchodu a o určitých aspektoch služieb informačnej spoločnosti z roku 2001.

Prehliadaním stránok internetového obchodu elfbarmarket.sk a zaznamenávaním Vašej objednávky súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Smernicou na ochranu osobných údajov.